Home
> Polityka prywatności

Polityka prywatności

Strona www.kredytzen.pl należy do Ban kos Technology OÜ, Laeva tn 2, 10111 Tallinn, Harjumaa Reg nr :14955174  Użytkownik nie powinien korzystać z żadnych materiałów zawartych na Stronie, które mogą być zawirusowane, posiadać niebezpieczne kody lub inne szkodliwe składniki, a także w żaden sposób nie podejmować próby zmiany zawartości strony. Ze strony mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające do niej dostęp, pochodzące z Rzeczypospolitej Polskiej oraz będących w wieku od 18 lat. W związku z tym, nie możemy zapewnić, że Strona lub zawarte na niej dane są zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami, zasadami lub ograniczeniami, lub że można z niej korzystać w innych miejscach. Użytkownicy, którzy korzystają ze Strony spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej powinni zapoznać się i przestrzegać odpowiednich przepisów, zasad i ograniczeń. Wyrażasz zgodę na ponoszenie pełnej odpowiedzialności w momencie korzystania ze Strony przez każdego użytkownika z Twojego komputera, i zgadzasz się, że Ty albo każdy inny użytkownik spełnia wymagania niniejszych warunków. Jesteś zobligowany do natychmiastowego powiadomienia TC o niesankcjonowanym użyciu Twojego e-maila lub innych naruszeniach bezpieczeństwa, również Twoim na komputerze. Jeżeli dodajesz swoje dane osobowe na Stronę, zgadzasz się, że informacje te nie będą poufne, a także udzielasz nam nieograniczoną czasowo, wyłączną licencję na używanie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publiczne wyświetlanie i tłumaczenie wszystkich informacji, lub niektórych ich części w dowolnym celu, bez limitu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bez poinformowania wszystkich danych podanych przez Klienta na Stronie. Strona ta powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest żadną ofertą namawiającą do korzystania z jakichkolwiek produktów czy usług wymienionych na tej Stronie. TC nie jest odpowiedzialne Twoje decyzje, które będą podjęte na podstawie informacji zawartych na Stronie. My również nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie szkody, powstałe na skutek korzystania z informacji zawartych na Stronie. Wprowadzając dane osobowe na Stronie i korzystając z naszych serwisów, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich powyższych Warunków. Dokładnie zapoznaj się z danymi Warunkami. Jeśli ich nie akceptujesz, proszę nie umieszczaj danych osobowych na Stronie. TC podejmuje wszelkie najpotrzebniejsze środki, aby zapewnić określone i aktualne treści zamieszczone na Stronie. Ale TC nie gwarantuje, że informacje umieszczone na Stronie są dokładne, terminowe i kompletne. Strona może zostać wstrzymana przez TC bez uprzedniego powiadomienia. Informacje na Stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie zawierają zaleceń, aby korzystać ze wszystkich usług, które są dostępne na Stronie. TC nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, bezpośrednie lub karalne szkody, które powstały w wyniku korzystania z jakichkolwiek materiałów na Stronie, w tym wirusów, bez względu na dokładność i kompletność wszelkich takich materiałów. Informacje na Stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „jak jest dostępne”. Nie gwarantujemy, że Strona będzie działać bez przerwy i bezbłędnie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny i zgadza się na regularne sprawdzanie Warunków na Stronie, a także zgadza się na zapoznanie z najaktualniejszymi informacjami. W przypadku korzystania ze Strony po wprowadzonych modyfikacjach, oznacza to, że zgadzasz się z nowymi Warunkami. Zaleca się, aby od czasami wydrukować i zachować kopię niniejszych Warunków, a także kopie wszystkich warunków, które odnoszą się do usług, z których korzystasz za pomocą tej Strony. Linki ze Strony do stron innych firm są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ich treść, ponieważ nie weryfikujemy tych stron. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z linków do innych stron, które są umieszczane na Stronie. Radzimy, aby zaznajomić się z warunkami korzystania z tych stron. Prawa autorskie, informacje, materiały i ich wprowadzanie na tej stronie należą do nas, chyba, że wybrano inaczej. Zastrzegamy wszelkie prawa autorskie, marki handlowe, patenty, prawo intelektualne i inne prawa majątkowe dotyczące informacji i materiałów zawartych na Stronie. Dozwolone jest tymczasowe drukowanie, kopiowanie, pobieranie i przechowywanie fragmentów z tej strony na użytek własny lub w celu korzystania z naszych produktów i usług. Użytkownik nie może wprowadzać jakichkolwiek zmiany. Każda inna forma korzystania strony Credytzen jest zabroniona bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody. Żadna osoba nie może korzystać z informacji i materiałów opublikowanych na Stronie na innych stronach, lub wspomnieć o Stronie bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody. Poza przypadkami wspomnianymi powyżej, użytkownik nie może wykorzystywać znaków, logo ani znaków handlowych Credytzen. Niniejsze Warunki są unormowane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Każde nieporozumienie, powstałe w wyniku korzystania z tej Strony i jej treści będzie rozwiązywane w sądzie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie usług świadczonych przez Kredytzen.pl za pomocą strony, Kredytzen.pl działa wspólnie z następującymi Wspólnikami: 1. Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, numer KRS 0000448749, kontakt: pozyczkomat.pl, tel. +48 22 112 0 112, www.pozyczkomat.pl; Zawiadamiamy, że Partner, który dostanie Twój wniosek o pożyczkę, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, które dostał od Kredytzen.pl, jako ich administrator, w celu rozpoczęcia czynności przed podpisaniem umowy o pożyczkę, o którą wnioskujesz za pośrednictwem naszej Strony. Informujemy, że masz wgląd do zawartości swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikowania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jeżeli wyrazisz swoja dobrowolną zgodę, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione przez Kredytzen.pl jego Kontrahentom w celu wykonywania przez Partnerów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu przepisu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.). Informujemy, że posiadasz prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji, a jeżeli zgadzasz się na ujawnienie przez Kredytzen.pl Twoich danych osobowych Partnerom w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów, także prawo do rezygnacji z przetwarzania danych i do odmowy w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych nie jest obowiązkowe.

  1. W celu umożliwienia Partnerowi, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, wypełnienia ustawowego obowiązku dokonania oceny mojej zdolności kredytowej przed udzieleniem wnioskowanej przeze mnie pożyczki oraz oceny ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem mi pożyczki, zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. t.j. Dz. 2016 poz. 1528) w zw. z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“), niniejszym upoważniam Partnera rozpatrującego mój wniosek o pożyczkę do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera, o którym mowa w zdaniu poprzednim, informacji pozyskanych zgodnie z niniejszym upoważnieniem w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.Informujemy, że w zakresie powyższego upoważnienia, Partner będzie uprawniony do zasięgnięcia informacji o Twoich zobowiązaniach w następujących biurach informacji gospodarczej: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

  2. Na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.) w zw. z art. 13 Ustawy, niniejszym upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych), lub braku danych o takim zadłużeniu.

  3. Upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, moje dane teleadresowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, adres zameldowania i/lub adres zamieszkania, a także informacji dotyczących mojego zobowiązania wobec tego Partnera (zapytanie), oraz udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez tego Partnera w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. 2016 poz. 1528) oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.).

  4. Upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki zawartej z tym Partnerem, w tym także dane dotyczące zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, do Partnera, o którym mowa w niniejszym upoważnieniu, dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z tym Partnerem umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki z Partnerem, którego dotyczy niniejsza zgoda, lub odstąpienia od umowy, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.).

  5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm , dalej jako: „Ustawa”), upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej – w rozumieniu ustawy, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

  6. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnienie przez Partnera – który otrzymał za pośrednictwem Kredytzen.pl mój wniosek o pożyczkę, moich danych osobowych Współpracującym z tym Partnerem Kredytodawcom*, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia udzielenia niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących Kredytodawców* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających.

  7. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę złożonym za pośrednictwem Kredytzen.pl, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujących Kredytodawców* Partnerowi – który otrzymał za pośrednictwem Kredytzen.pl mój wniosek o pożyczkę, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych.

  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera, który za pośrednictwem Kredytzen.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, przez okres trzech lat odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez tego Partnera wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, informacji o zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających oraz przez okres trzech lat moich danych osobowych i pozostałych danych wskazanych we wniosku o pożyczkę w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej oraz w celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych pozostałym Współpracującym Kredytodawcom* poprzez przeprowadzenie przez tego Partnera na wniosek Współpracujących Kredytodawców* analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym Partnerowi przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do tego Partnera przez pozostałych Współpracujących Kredytodawców* zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie Współpracującym Kredytodawcom* informacji statystycznych o wynikach tych analiz.

*Lista Współpracujących Kredytodawców prowadzona jest przez każdego z Partnerów i umieszczona na prowadzonych przez nich stronach internetowych.

Klauzula informacyjna – Informujemy,że przysługuje Panu/i prawo dostępu do Pana/i danych osobowych oraz ich poprawiana, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr101, poz 926 ze zm.).

Pierwsza pożyczka online do 3000 zł ZA DARMO!
zł 5000
zł 100
zł 10000
cashbag
Szybki proces udzielania pożyczki bez zbędnych formalności

Pierwsza DARMOWA pożyczka do 3000 zł

Pomożemy ci znaleźć najlepszą ofertę!

100% Online

Żadnych ukrytych Opłat

Kwota pożyczki
5000 zł
Oprocentowanie
0 %
Okres kredytowania
3 Miesiąc
Całkowita pożyczka
5000 zł
support
POŻYCZKA DO 10.000 ZŁ ONLINE
fast
Dowolna historia kredytowa
award
Bez prowizji

Złóż wniosek o pożyczkę już teraz!

Jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy, na naszej stronie otrzymasz najlepszą ofertę mikropożyczki online w ciągu kilku minut.